Proces založení společnosti s ručením omezeným

Níže popisujeme podrobný proces založení sro tak, abyste ho mohli případně využít, pokud byste se rozhodli založit svou firmu svépomocí.

Samotný proces založení společnosti typu s.r.o. se skládá z následujících na sebe vzájemně navazujících právních úkonů.

1. Sepsání zakladatelského dokumentu ve formě notářského zápisu

Založení s.r.o. začíná sepsáním zakladatelského dokumentu, který se podle počtu společníků (majitelů obchodních podílů) nazývá zakladatelské listina (v případě jediného společníka) anebo společenská smlouva (v případě dvou a více společníků). Zakladatelský dokument musí mít ze zákona formu notářského zápisu.

V zakladatelském dokumentu se vymezí základní právní vztahy zakládané společnosti s ručením omezeným a jako takový tedy obsahuje zejména tyto informace:

 • název společnosti (obchodní firma) – v tomto případě je nejdůležitější, aby se navrhovaný název před sepsáním notářského zápisu prověřil a to z důvodu zaměnitelnosti s jinou obchodní firmou již zapsanou v obchodním rejstříku. Obecně platí, že název s.r.o. musí mít alespoň 3 odlišující znaky od již zapsaných názvů jiných právnických osob. Zaměnitelnost obchodního jména firmy je nejčastějším důvodem zamítnutí návrhu na zápis nové s.r.o. do obchodního rejstříku! Nechte si svůj název nejdřív prověřit odborníky.
 • sídlo společnosti – pro určení sídla firmy postačí toliko název obce, ve které bude sídlo společnosti umístěno (např. Praha); to má svůj praktický význam zejména v případech, kdy se v budoucnu mění přesná adresa sídla firmy v rámci stejné obce (např. změna sídla z Prahy 5 na Prahu 8) a není zde tedy potřeba měnit zakladatelský dokument a klient tak ušetří náklady za případný notářský zápis, které by bylo nutné uhradit v případě, že by sídlo firmy bylo v zakladatelském dokumentu určeno přesnou adresou¨
 • předmět podnikání  – nejčastěji se jedná o tzv. živnosti volné, které se nazývají „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a zahrnují celkem 80 činností, dále se zde mohou uvádět živnosti vázané (např. provádění staveb), řemeslné (např. truhlářství), koncesované (např. autodoprava).
 • volba statutárního orgánu s.r.o. (jednatele / jednatelů) a určení způsobu jejich jednání  – pokud má mít s.r.o. více jednatelů určí se způsob, jak tito jednatelé jednají jménem sro – samostatně anebo společně. Jednatel jedná jménem s.r.o. a zastupuje tedy společnost navenek a za své jednání jménem společnosti je odpovědný společníkům s.r.o.
 • společníci s.r.o. (majitelé společnosti) – jejich obchodní podíl v s.r.o. je určen výší jejich vkladu do základního kapitálu firmy s.r.o. Společníci hlasují o záležitostech společnosti na valné hromadě, pokud má s.r.o. jediného společníka, tak rozhoduje tento jediný společník v působnosti valné hromady.
 • základní kapitál – jeho výše je pro společnosti s ručením omezeným stanovena minimálně na částku 1 Kč
 • určení správce vkladů – správce vkladů je osoba, která je ostatními společníky pověřena k výběru jejich vkladů do společnosti a k otevření účtu v bance (viz níže). Správcem vkladů může být určen pouze některý ze společníků společnosti (nikoli jednatel).
 • ostatní údaje – zde se jedná např. o hlasovací kvorum pro jednání valné hromady, stanovení předkupního práva při prodeji obchodního podílu, vyloučení dědického práva na obchodní podíl, vyloučení souhlasu s převodem obchodního podílu apod.

2. Vyřízení živnostenského oprávnění

Živnostenské oprávnění se pro zakládanou s.r.o. vyřizuje na kterémkoli živnostenském úřadě. K vyřízení je nutný notářský zápis o založení společnosti (viz výše) a dále souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti, ve které bude mít společnost zapsána své sídlo v obchodním rejstříku. Po úspěšném vyřízení živnostenského oprávnění obdrží zakládaná s.r.o. na své jméno výpis ze živnostenského rejstříku, který následně slouží jako podklad k jejímu zápisu do obchodního rejstříku (OR).

V případech, kdy se při založení nevyřizuje živnostenské oprávnění (např. zvláštní druhy podnikání – viz výše)není výpis z živnostenského rejstříku potřeba a naopak jsou třeba jiná povolení dle konkrétního předmětu podnikání.

3. Splacení vkladu / vkladů do banky

Správce vkladů otevře na jméno nově založené společnosti s ručením omezeným zvláštní účet a složí na něj vybrané vklady do společnosti od všech společníků. Správce vkladů  za tímto účelem vystaví potvrzení, které je následně podkladem pro zápis s.r.o. do OR. Banka vystaví správci potvrzení o splacení vkladu na zvláštní účet (do zápisu s.r.o. v OR nelze s penězi disponovat) a správce toto potvrzení přiloží rovněž k návrhu na zápis nové s.r.o. do obchodního rejstříku.

4. Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Poté, co jsou provedeny všechny výše uvedené úkony, dovršíte proces založení s.r.o. jejím zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis se podává na speciálním formuláři, který je dostupný na stránce www.justice.cz. K návrhu je třeba připojit tyto přílohy:

 • zakladatelský dokument s.r.o. ve formě notářského zápisu (zakladatelská listina nebo společenská smlouva)
 • čestné prohlášení jednatele a jeho podpisový vzor
 • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti
 • výpis z rejstříku trestů jednatele, výpis z katastru nemovitostí a výpis z živnostenského rejstříku společnosti (nejedná se o povinné přílohy, ale celé řízení mohou urychlit)
 • kolek v hodnotě 6.000,- Kč
 • prohlášení správce vkladů
 • potvrzení banky o splacení vkladů na zvláštní účet
 • případná procesní plná moc

Po podání návrhu na zápis na příslušný rejstříkový soud (městský soud dle sídla zakládané společnosti) trvá řízení cca 5 pracovních dní, někdy i déle. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku (OR) a v tomto okamžiku jí je také přiděleno vlastní IČO. Po zápisu s.r.o. do OR si můžete vyzvednout kdekoli na czech-pointu výpis své nové společnosti a začít se jím prezentovat před třetími osobami (např. smluvními partnery).

5. Přeměna zvláštního bankovního účtu na účet běžný

S výpisem z obchodního rejstříku zajdete do banky a změníte dříve založený zvláštní účet na účet běžný. V tomto okamžiku můžete s penězi na účtu volně nakládat a používat je k hrazení nákladů Vaší nové společnosti s.r.o.

6. Registrace na finančním úřadě, sociální a zdravotní pojišťovně

Svou novou společnost s.r.o. musíte po jejím vzniku zaregistrovat u finančního úřadu příslušného dle adresy sídla Vaší firmy. Finanční úřad Vám přidělí daňové identifikační číslo (DIČ). U finančního úřadu můžete rovněž požádat o registraci s.r.o. k DPH, pokud se budete chtít stát jejím dobrovolným plátcem hned na začátku podnikání. V případě, že máte zaměstnance, musíte svou s.r.o. registrovat také na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Výše uvedenými kroky proces založení s.r.o. končí a vy se již můžete soustředit na své podnikání pod novou firmou.

Pokud nechcete procházet celým administrativním procesem založení s.r.o. sami, obraťte se na nás a my vám založíme s.r.o. na klíč profesionálně a za velmi výhodnou cenu, která je nejlepší na českém trhu!