Novinky pro podnikatele a OSVČ pro rok 2022

Blog
I v roce 2022 musejí podnikatelé a OSVČ počítat s legislativními změnami, které se dotknou jejich podnikání. Naši klienti jsou nejčastěji právě z řad OSVČ, proto přinášíme souhrn toho nejpodstatnějšího, co se v oblasti podnikání od nového roku mění:
 • Zvýšení slevy na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč.
 • Nová výše paušální daně pro živnostníky v částce 5 994 Kč. V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a záloha na daň z příjmů ve výši
  rovných 100 Kč. V případě splnění podmínek pro vstup do režimu paušální daně, mohou OSVČ podat oznámení o vstupu
  do tohoto režimu do 10. ledna 2022. Online formulář najdete na www.mfcr.cz/oznameni. Jestli se vám paušální daň vyplatí, si
  můžete spočítat na www.mfcr.cz/kalkulacka.
 • Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ hlavní činnost činí 9 728 Kč, tomu odpovídá záloha (29,2 %) ve výši 2 841 Kč.
  Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vedlejší činí 3 892 Kč, tomu odpovídá záloha 1 137 Kč. Vyměřovací základ pro
  OSVČ v paušálním režimu bude činit 11 188 Kč, pojistné bude činit 3 267 Kč.
 • Minimální mzda se zvýší na 16 200 Kč. Odpovídajícím způsobem budou navýšeny i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro
  příslušné skupiny prací. Změna bude mít s ohledem na znění ustanovení § 117 zákoníku práce vliv i na příplatek za práci ve
  ztíženém pracovním prostředí, neboť ten má pro podnikatelskou (mzdovou) sféru činit nejméně 10 % částky stanovené jako
  základní sazba minimální mzdy.
 • Možnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání
  u příslušného finančního úřadu.
 • Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových a zahřívaných tabákových výrobků o 5 %. (Současně začne období doprodeje cigaret a zahřívaných tabákových výrobků s tabákovou nálepkou odpovídající „staré sazbě daně, tj. označené písmenem
  „F“. V případě cigaret činí toto období tři měsíce, u zahřívaných tabákových výrobků pak šest měsíců. Následně bude možné
  spotřebitelům nabízet již pouze výrobky s tabákovou nálepkou označenou písmenem „G“ zahrnující novou, vyšší sazbu
  spotřební daně.)
 • Úprava vzorů formulářů v rámci těchto vyhlášek: Vyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční;
  Vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí; Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky; Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových
  podáních pro daně z příjmů, ve znění vyhlášky č. 335/2021 Sb.
 • Pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům dojde k aktualizaci: a) výše náhrady za používání silničních motorových vozidel, b) průměrné ceny pohonných hmot a c) výše stravného. Jedná se o každoroční pravidelnou aktualizaci na
  základě zmocnění v § 189 odst. 1 zákoníku práce.
 • Novela zákona o silničním provozu přináší změny i pro podnikatele. Kupř. změna ve vymezení skupin řidičských oprávnění AM a B1, nově i umožněno držitelům řidičského oprávnění skupiny C řídit i vozidla skupiny T (traktory), zákaz požívání
  alkoholických nápojů a jiných návykových látek přepravovanými osobami, které se mohou aktivně podílet na jízdě vozidla,
  (zejm. dopad na provozování tzv. beer biků), možnost označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče, které jeho
  řidiči v naléhavých případech usnadní parkování. Došlo i k navýšení horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě
  řidiči, který odmítne podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, a to z 30 000 Kč na 100 000 Kč.
 • Dochází také k očekávané změně u zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH. V souladu s judikaturou
  Soudního dvora Evropské unie vzniká povinnost přiznat DPH již přijetím zálohy na platbu za cestovní službu.
 • Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým fyzické osoby uplatňují nárok na vrácení daně z tzv. zelené nafty, se
  budou podávat pouze elektronicky. Toto platí pro daňové povinnosti za zdaňovací období od 1. ledna 2022.
 • Zařazení Agrární komory České republiky mezi tzv. CzechPOINTy (podání, ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy a další úkony bude možné učinit, respektive získat např. v sídlech okresních agrárních komor).
 • Od 1. ledna 2022 mohou nově probíhat kontroly dovozců ohledně plnění povinnosti stanovené nařízením EP a Rady (EU)
  2017/821, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu,
  jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Kontroly dovozců dle zákona
  provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Nově bude mít poskytovatel služby přístupu k internetu povinnost zajistit, aby každý účastník na svou žádost mohl změnit
  poskytovatele služby přístupu k internetu tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, pokud je to technicky
  možné.
 • Upravuje se situace, kdy balíček obsahuje alespoň službu přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu založenou na číslech a další službu, např. balíček obsahující volání, internet a IPTV. V zájmu zachování možnosti
  snadno změnit poskytovatele by spotřebitelé neměli být nuceni setrvat u jednoho poskytovatele tím, že by museli využívat
  pouze část služeb z balíčku. Proto se stanoví, že pokud má spotřebitel právo ukončit smlouvu ke kterékoli složce balíčku,
  má právo ukončit smlouvu ke všem složkám balíčku.
 • Držitelům řidičského oprávnění skupiny C se umožňuje řídit i vozidla skupiny T (traktory).
 • Nová sleva na dani z příjmů pro fyzické i právnické osoby za zastavení exekuce, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou
  oprávněnému ve zdaňovacím období přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let před 1. ledna 2022 z důvodu, že v těchto třech
  letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části. Výše náhrady je 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství.