+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Koncern

Koncern vzniká jako seskupení formálně autonomních subjektů, z nichž některé jsou přes svoji zachovalou právní subjektivitu vůči jinému či jiným podřízeny tak, že koncern vystupuje jako centralizovaná entita vykazující jednotnou organizaci a jednotu vedení.

Likvidace společnosti

Zákonem upravený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby. Nastupuje obligatorně, pokud zákon výslovně neurčí, že jí není třeba (právní nástupce). Účelem je vyjasnit majetkové poměry OS. Likvidace je prováděna likvidátorem a až po jejím ukončení, může dojít k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Nekalá soutěž

Nekalou soutěží  je jednání v  hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy  soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Zákaz NS postihuje právní delikty, které nesměřují proti existenci konkurence, ale zneužívají ji deformacemi soutěžních pravidel s cílem poškodit soutěžitele nekalým způsobem. NS – delikt objektivní povahy, zákon nevyžaduje zavinění – ve sporech se zavinění zásadně nedokazuje, ledaže by k tomu byl zvláštní důvod.

Neoprávněné podnikání

Tento pojem řeší, jaké právní důsledky pro právní jednání má skutečnost, že určitá osoba podniká neoprávněně: Jedná se o provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost, ale i o trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání.

Neplatnost společnosti

Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí o povolení zápisu společnosti do OR, a nelze se domáhat určení, že společnost nevznikla. Neplatnost může prohlásit jen soud (i bez návrhu) z těchto důvodů: a) nebyla uzavřena společenská nebo zakladatelská smlouva nebo nebyla pořízena zakladatelská listina nebo nebyla dodržena jejich předepsaná forma, b) předmět podnikání (činnosti) je nedovolený nebo odporuje veřejnému pořádku, c) ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, zakladatelské listině nebo ve stanovách chybí údaj o firmě společnosti nebo o vkladech společníků nebo o výši základního kapitálu, jestliže zákon takový údaj předepisuje, nebo o předmětu podnikání (činnosti),d) nebyla dodržena ustanovení o minimálním splacení vkladů, e) všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům, f) v rozporu se zákonem je počet zakladatelů nižší než dva.

Obchodní podíl

Představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Obchodní podíl má 2 stránky, a to kvalitativní a kvantitativní.

Obchodní rejstřík

OR je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon. OR je veden soudem určeným k tomu zvláštním právním předpisem (rejstříkový soud). OR je veřejným seznamem podnikatelů (ne však všech) a základních právně relevantních údajů o nich (údaje, které mají význam pro pružný a bezpečný obchodní styk). Hlavní funkcí OR je poskytování  základních informací o obchodních partnerech v obchodním styku; jde vlastně o komunikační kanál osob zapsaných v rejstříku vůči blíže neurčenému počtu osob, orgánů a institucí, vyplývající z principu formální publicity.

Obchodní společnost

Jde o soukromoprávní sdružení osob, které se sdružují za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti provozované samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Za druhový znak bývá rovně považováno to, že se jedná o právnickou osobu.

Obchodní tajemství

Konkurenčně ocenitelné skutečnosti při provozu podniku, které jsou ost. soutěžitelům neznámé a dle vůle podnikatele jim mají v soutěžním zájmu neznámé zůstat. Jedná se tedy o jistou variantu licenční smlovouvy k předmětům průmyslového vlastnictví.

Odpovědný zástupce

Předpoklady pro vznik živnostenského oprávnění jsou stanoveny tak, že je mohou splňovat jenom fyzické osoby – institut odpovědného zástupce, tedy fyzické osoby ustanovené podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, musí splňovat jak všeobecné tak i zvláštní podmínky provozování živnosti podle druhu provozované živnosti, se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, musí mít trvalé bydliště na území České republiky.