+420 608 672 836
Virtuální kancelář Praha 10

Evropské družstvo

Představuje nejmladší nadnárodní formu podnikání. Konstrukce jeho úpravy v řadě ohledů kopíruje e.s., což pojetí evropského družstva přibližuje klasické obch. společnosti. Povinnou náležitostí firmy evr. družstva je dodatek „SCE“. Základem úpravy SCE je nařízení Rady č. ES 1435/2003. Předpokládá vydávání národních zákonů k jeho provedení v oblastech, na které výslovně odkáže. Podíl zaměstnanců na řízení SCE je upraven směrnicí č. 2003/72/ES. Oba předpisy nabývají účinnosti 3 roky ode dne jejich publikace v Úředním věstníku ES – tedy ode dne 18.8.2006.

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Základem úpravy je nařízení Rady č. 2137/85 o vytvoření evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS). V platnost vstoupilo dne 31.7.1985, účinnost 1.7.1989, s výjimkou čl. 39, 41, 42, které nabyly účinnosti dnem platnosti. U nás v účinnosti od 1.5.2004.

Firma

Obchodní firma je názvem, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku a který tedy musí užívat při svém podnikání. Výrazu firma se užívá běžně jako synonyma pro pojem podniku či pro pojem obchodní společnosti, ačkoli to vždy nemusí být totéž (firmu má i fyzická osoba, pokud je zapsána v obchodním rejstříku. Obchodní firma se skládá z kmene a z dodatků. Dodatkem je například označení formy obchodní společnosti (s.r.o. nebo a.s.).

Fúze

Jedná se o sloučení či o splynutí obchodních společností (OS). Právní účinky fúze nastávají ke dni jejího zápisu do OR. Sloučení – zánik OS (předchází zrušení bez likvidace), její jmění přechází na jinou OS (A, B > B zrušeno a majetek přechází do A > A), společníci zanikající OS se stávají společníky nástupnické OS, zúčastněna je zanikající i nástupnická OS Splynutí – zánik 2 a více OS, jmění přechází na nástupnickou OS (A,B > obě zrušeny > vznik C), i zde společníci zůstávají, zúčastněné jsou jen zanikající OS.

Internetový marketing

Internetový marketing zahrnuje veškeré marketingové aktivity, které probíhají prostřednictvím elektronických zařízení (vyjma TV a rádia). Patří sem internetový marketing, mobilní marketing (mobilní telefony, PDA), position marketing (GPS, auto-navigace), online TV.

Investiční fond

Právnická osoba jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Peněžní prostředky od veřejnosti shromažďuje upisováním akcií. Změna předmětu podnikání investičního fondu není přípustná. K činnosti investičního fondu je třeba povolení KCP (obdobně jako u investiční společnosti),  o povolení mohou požádat pouze zakladatelé a.s., která dosud nevznikla. Tato společnost nesmí být založena na základě veřejné nabídky akcií. Obchodní firma obsahuje označení uzavřený investiční fond. Investiční fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty, jejich převoditelnost nesmí být omezena. Nesmí vydávat např. zatímní listy, prioritní akcie, dluhopisy. Vlastní kapitál investičního fondu, která nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování musí činit v době udělení povolení k jeho činnosti v Kč částku odpovídající alespoň 300.000,-EUR.

Investiční společnost

Je právnickou osobou jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Je zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. V České Republice podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.

Jednání ve shodě

Pojem jednání ve shodě je upraven ust. § 66b ObchZ. Podstatou je snaha zachytit právní úpravou existující faktický jev spočívající v nárůstu počtu hlasů, kterými disponuje osoba v jiné společnosti i o hlasy jimiž disponují další osoby jednající se společností ve shodě. Jednáním ve shodě je tedy jednání několika osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem nabýt, postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě za účelem prosazení společného vlivu na její řízení, provoz podniku, obsazení statutárního nebo kontrolního orgánu nebo jiného ovlivnění chování takovéto osoby. Ti kdo jednají ve shodě musí plnit povinnosti z toho plynoucí společně a nerozdílně.

Jendání ve shodě

Statutární orgán společnosti, jeho jednání je jednání s.r.o. samotné – jedná za společnost a jejím jménem. Statutárním orgánem s.r.o. je 1 či více jednatelů (počet je uveden ve společenské smlouvě (SS); srov. §110/1/e, kdy tento počet lze měnit jen změnou SS).

Komanditní společnost

Společnost, v níž 1 či více společníků ručí za závazky k.s. do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté, KD) a 1 či více ručí celým svým majetkem (komplementáři, KL). KD tedy vkládá majetkové hodnoty, KL pak osobní vklad.