+420 608 672 836
Office center Žirovnická

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se dle ObchZ a stanov na řízení a.s., jejím zisku a na likvidačním zůstatku po zániku a.s. (osoba, která se podílí na základním kapitálu a.s., může vykonávat práva akcionáře, i když a.s. dosud nevydala akcie či zatímní listy – od zápisu základního kapitálu do OR). Veškerý základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na akcie.

Akciová společnost

Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. osobními výkony. A.s. zároveň není vázána na svůj osobní substrát. Jména akcionářů se nezveřejňují (též anonymní společnost) – s výjimkou jediného akcionáře. Akciová společnost je uzavřená korporace (počet akcionářů je omezen počtem akcií), s vázaným členstvím (nelze jednostranně vypovědět společenský poměr, lze jen převést akcie na jiného).

Daňové přiznání

Daňové přiznání je akt občana (fyzické osoby) či právnické osoby vůči státu, kdy občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně. Nedoplatek daně následně státu zastoupenému finančním úřadem odvede, přeplatek je mu vrácen nebo započten do dalšího období. Daňové přiznání se vztahuje vždy k určitému časovému období, nejčastěji ke kalendářnímu roku a k určité dani vyměřené státem, například dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty, dani z nemovitosti, darovací dani a dalších. Každé daňové přiznání je třeba odevzdat v určeném termínu.

Datová schránka

Datová schránka je prostředek elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci, právnickými i fyzickými osobami. Pro orgány veřejné moci, právnické osoby zřízené zákonem, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a OSVČ je datová schránka povinná, ostatní si ji mohou zřídit dobrovolně. Adresátům, kteří mají datovou schránku zřízenou, zasílají úřady korespondenci přednostně do ní; platí zde fikce doručení – dokumenty zaslané do datové schránky se po určité době považují za doručené. Adresáti mají povinnost si je z datové schránky vyzvedávat.

Dividenda

Představuje právo akcionáře na podíl ze zisku akciové společnosti, pokud valná hromada schválila jejich výplatu za dané účetní období. Stanoví se jako poměrný podíl (poměr nominále akcií akcionáře k souhrnu nominále všech akcií; jiné pravidlo může být u prioritních akcií) z té části čistého zisku a.s. za příslušné účet. období, která je dle rozhodnutí valné hromady (VH) a v mezích zákona určena k rozdělení.

Doména

Internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu.

Dozorčí rada a.s.

Dozorčí orgán s kontrolními pravomocemi, jde o kolektivní orgán (min. 3 členové, kteří ze svého středu volí předsedu, počet členů musí být dělitelný 3). Neslučitelnost funkcí s členem představenstva, prokuristou či osobou oprávněnou jednat jménem a.s. Členové se volí na voleb. období dle stanov, max. pak 5 let (první funkční období je 1 rok od vzniku).

Družstvo

Zatímco obchodní společnosti maximalizují zisk a orientují se na hospodářskou expanzi, účelem družstev je svépomoc a vzájemná podpora členů. Jde o právnickou osobu – společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání či zajišťování hospod., soc. anebo jiných potřeb (př. bytových u byt. družstev) svých členů. Družstvo musí mít min. 5 členů (příp. min. 2 PO). Družstvo je samo odpovědné ze svých závazků celým svým majetkem.

E-book

Pojem E-Book (elektronická kniha, eBook, ebook, digitální kniha) se nejčastěji používá pro označení digitálního ekvivalentu tištěné knihy. Někdy se pojmem E-Book označuje zařízení, které je speciálně upravené pro čtení takovýchto souborů.

Evropská společnost

Evropská společnost představuje historicky druhou z nadnárodních forem společností, jejichž úprava vychází přímo z komunitárních předpisů. Základem je nařízení rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (nařízení o SE), nato navazuje směrnice Rady 2001/86/ES (směrnice o SE). Nařízení o SE předpokládá vydávání zákonů v členských státech, které vyplní mezery, jež nařízení vědomě vytváří.