+420 607 839 115
Office center Košická

Co je švarcsystém?

Švarc systém neboli schwarzsystem (příp. swarz systém) je způsob ekonomické činnosti, při níž osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ – živnostníci) pracují načerno pro zaměstnavatele, jako by byli jeho běžnými zaměstnanci. Jedná se o závislou práci, tedy o práci vykonávanou ve vztahu nadřízený-podřízený, kde je nadřízený zaměstnavatel a podřízený zaměstnanec, zaměstnanec ji přitom provádí osobně. Zároveň se nejedná o pracovněprávní vztah, běžně je provozován na základě obchodněprávního vztahu, kdy oba subjekty vystupují jako podnikatelé. Švarcsystém přináší výhody živnostníkům i zaměstnavatelům, ale stát při švarc systému přichází o peníze z daní.

Historie švarc systému

Švarcsystém dostal své jméno po podnikateli Miroslavu Švarcovi, který tento princip začal používat v roce 1990, aby ušetřil peníze. Svým zaměstnancům dal výpověď a začali pro něj pracovat na živnostenské listy. Stát na to v roce 1992 zareagoval zákazem švarc systému. Přestože byl novým zákoníkem práce od roku 2006 tolerován, od roku 2012 patří opět mezi nelegální činnosti. Švarc systém je tedy v roce 2013 opět zakázaný. Švarc systém se rozšířil hlavně v oborech ubytování, stavebnictví, pohostinství a u programátorů, ale i v jiných oblastech.

Výhody a nevýhody švarc systému

Mezi výhody švarc systému patří úspora zaměstnavatele i zaměstnance na odvodech ze mzdy pro zdravotní a sociální pojištění. Náklady je možné vykazovat oběma subjekty dvakrát (s použitím paušálních výkazů).

Švarc systém nemá svoje nevýhody jen pro stát. Také zaměstnanci přináší některá rizika. Např. ve švarc systému pochopitelně nevzniká nárok na neplacenou dovolenou (dokonce na žádnou dovolenou). Ve švarc systému nejsou právně ošetřeny obědové přestávky, není nárok na pracovní pomůcky ani na odstupné při skončení pracovního vztahu a na pojištění zaměstnance. Neplatí tak ani zákon, který určuje maximální mez výše náhrady za škodu způsobenou zaměstnancem. Pracovní poměr může být ukončen okamžitě. Zátěž administrativy, kterou by musel v běžném pracovněprávním vztahu vyřizovat zaměstnavatel, je přesunuta na zaměstnance. Možností, jak se některým rizikům vyhnout, je vytvořit si na začátku vztahu smlouvu, která např. výslovně určí výši odstupného nebo něco jiného.

Jak se vyvarovat švarc systému?

Jak se vyvarovat švarc systému? Především by se v obchodní smlouvě neměly vyskytovat žádné typické znaky švarc systému.

Švarc systém i přes jeho nelegální povahu lze obejít tím, že si zaměstnanec založí s.r.o. a začne vystupovat jako právnická osoba. Své služby pak bude nabízet jako s.r.o. Vlastníkem a jednatelem společnosti s ručením omezeným může být jediný člověk, takže nevzniká problém shánění druhého společníka.

Další možností je založit více společností zaměstnavatelem. Živnostník pak nepracuje soustavně jen pro jednoho zaměstnavatele (jeden z typických znaků švarc systému), protože pracuje pro více společností zároveň. Může také používat pracovních nástrojů jedné společnosti k vykonávání činnosti pro druhou společnost, a tak nesplňuje další znak švarc systému, při kterém osoba samostatně výdělečně činná (živnostník) využívá ke své činnosti na pracovišti nástrojů svého zaměstnavatele.

Typické znaky švarc systému

Švarc systém je práce na živnost, OSVČ pracuje dlouhodobě pouze pro jednoho zaměstnavatele (odběratele). Práce OSVČ není omezená žádným časovým horizontem ani dokončením projektu – má neomezené trvání. OSVČ používá k výkonu své činnosti pracovních pomůcek zaměstnavatele (bez pronájmu), má pevně sjednanou a pravidelnou pracovní dobu, nazývá svého odběratele vedoucím (plní tedy jeho příkazy jakožto podřízený subjekt). OSVČ jedná jménem firmy zaměstnavatele a používá jeho firemní vizitky. OSVČ vykonává podobné činnosti jako jiní zaměstnanci firmy v běžném pracovněprávním vztahu.

Registrace firmy a zápis společnosti do obchodního rejstříku

Povinnost registrace firmy je dána ze zákona. Zajímá vás, kde všude musíte vaši firmu registrovat a zapsat?

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku je potřeba provést už před zahájením podnikatelské činnosti. Registrace firmy probíhá přes formulář. Návrh na registraci firmy do obchodního rejstříku musí podat všichni jednatelé firmy s.r.o. Nejdříve půjdete na krajský (rejstříkový) soud, kde bude sídlo společnosti. Pro středočeský kraj je tímto soudem Městský soud v Praze (ne krajský). K návrhu na zápis je nutné podat různé přílohy, které se liší podle konkrétní situace a jejich příprava není pro nezkušeného člověka vůbec jednoduchá. Musíte doložit živnostenská oprávnění, právní důvod užívání nemovitosti, společenskou smlouvu, souhlas jednatelů s vykonáváním funkce jednatele, prohlášení o vloženém základním kapitálů atd. Pro velký počet těchto dokumentů je vhodné nechat si tyto listiny vypracovat od odborníků, kteří zápis společnosti do obchodního rejstříku řeší denně, takže už přesně ví, co dělat.

Registrace firmy pro placení daní

Při zahájení podnikání se musíte zaregistrovat k správci daně a to sice podáním přihlášky k registraci. Registrovat se musí k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů právnických osob, dále se registrujete k placení daní z nemovitosti, silničních daní a k daním z příjmů.
Registrovat se musí zahájení a ukončení provozování živnosti při zřízení a zrušení provozovny. Další registrace o zaměstnancích probíhají na Okresní správě sociálního zabezpečení, u zdravotních pojišťoven a u úřadu práce.

Změna v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík musí ze zákona obsahovat stále aktuální informace o vaší firmě, proto jsou občas nutné změny v obchodním rejstříku. Společnosti může provázet v průběhu jejich existence spousta změn. Ať už se jedná o přidání nebo odstranění společníků, změnu jednatelů, změnu sídla společnosti, změnu názvu firmy, změnu výše základního kapitálu společnosti atd. Při změnách ve firmě musí podnikatel provést příslušené změny v Obchodním rejstříku a to bez zbytečného odkladu. Změna v Obchodním rejstříku se neobejde bez příslušných dokumentů a složení správního poplatku.

Povinnosti s.r.o.

Jednou z povinností s.r.o. je vést si vlastní účetnictví. Účetnictví a další administrativa je obecně větší přítěž než při podnikání fyzické osoby jako OSVČ. Vést účetnictví si může firma buď sama nebo tuto činnost outsourcovat, což přináší tu výhodu, že účetnictví bude zajišťováno experty, může snížit náklady (nebo naopak!) a hlavně se podnikatel s.r.o. může soustředit výhradně na klíčové činnosti podnikání, nemusí se tedy rozptylovat papírováním a administrativou.

S administrativou souvisí povinnost podání daňového přiznání, které musí být podáno vždy do konce března. Společnost s ručením omezeným má také ze zákona povinnost mít datovou schránku, nemá tak oproti OSVČ prakticky na výběr, zda ji chce mít nebo nechce. Přístupy k datové schránce obdrží všichni jednatelé společnosti.

Povinností s.r.o. je také odvádět daně, a to sice 21 % ze zisku. Každý rok se musí uspořádat minimálně jednou valná hromada. Pokud padne na valné hromadě rozhodnutí o vyplacení zisku společníkům, zisk se daní 15 %. Ze zisku se už ale neodvádí pojištění (zdravotní, sociální), protože to je sráženo už každému zaměstnanci.

Pokud uvažujete o založení s.r.o., kontaktujte nás.