Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Podnikatel

Podnikatel – dle definice obsažené v ust. § 2 ObchZ. Nejprve je vymezeno podnikání jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 2. odstavec obsahuje další kritérium, podávající výčet 4 skupin podnikatelů: 1.podnikatelem je každá osoba zapsaná v OR – zapisují se tam obch. společnosti, družstva, další PO o kterých tak stanoví zákon a zahr. osoby. Podle ust. § 3 odst. 2 může být FO zapsána do OR na vlastní žádost, 2.osoba, která podniká na zákl. živn. oprávnění, 3.osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, 4.FO provozující zemědělskou výrobu podle zvl. předpisů.