Chat with us, powered by LiveChat
+420 608 672 836
Virtuální kanceláře Praha 10, Praha 7

Podnik

Podnikem se pro účely ObchZ rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a  nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli  a slouží  k provozování  podniku nebo  vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.